XXII Dzień Papieski „Blask prawdy”

Idea Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 roku. Zdaniem inicjatorów powstania organizacji była to
„odpowiedź Kościoła w Polsce na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do
swoich rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki roku 1999.” Docelowo Fundacja miała
być wyrazem wdzięczności dla Papieża Polaka za jego posługę na rzecz Kościoła
i Ojczyzny.
Podczas wspomnianej wizyty w rodzinnym kraju Jan Paweł II nawoływał do otwartości na
potrzeby drugiego człowieka, „krzyk i wołanie biednych” oraz podkreślał rolę młodzieży
w nowym tysiącleciu. Podczas pozdrowienia na zakończenie Mszy Świętej w Bydgoszczy
7 czerwca Ojciec Święty odniósł się do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego i powiedział:
Najdroższa młodzieży: My wam wierzymy, my wam ufamy, my was kochamy
i błogosławimy na nowe tysiąclecie wiary. Dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj potwierdzić te
prymasowskie słowa i pobłogosławić wam. Podczas spotkania z rektorami wyższych
uczelni w Toruniu Papież Polak podkreślił znaczenie nauki dla przyszłości, kwestii
„pojednania wiary i rozumu” oraz troski o sumienie moralne i poczucie
odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki. Z perspektywy czasu wiadomo, że
największy wpływ na ludzi Kościoła, którzy podjęli się utworzenia Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, miały słowa Papieża wygłoszone 8 czerwca w trakcie Mszy Świętej
w Ełku. Jan Paweł II mówił wówczas o przejawach nędzy, które muszą wstrząsnąć
sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno
indywidualnego, jak i społecznego. (…) Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas
konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu.
Jesteśmy wezwani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. (…)
Nie chodzi tu tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą i trwałą
wolę działania na rzecz dobra ludzi będących w potrzebie i pozbawionych
niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość – przekonywał Biskup Rzymu. Na
zakończenie spotkania z wiernymi, Jan Paweł II pozdrowił młodzież życząc im odwagi
oraz przypominając, że przyszłość należy do nich.
Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu także wspieranie rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce oraz upowszechnianie nauczania
św. Jana Pawła II.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie uboższej młodzieży szkolnej
i studenckiej pochodzącej z małych miast i wsi w dostępie do oświaty, nauki i kultury.
Czyni to poprzez program stypendialny, którego elementami są: świadczenia finansowe,
formacja duchowa oraz organizowane rokrocznie obozy wakacyjne. Fundacja organizuje
i finansuje również prace naukowo-badawcze, konferencje, seminaria, imprezy
i konkursy w zakresie objętym jej działalnością na terenie Polski oraz za granicą.
Nagradza także osoby zaangażowane w dziedzinie kultury i nauki chrześcijańskiej oraz
mediów chrześcijańskich w Polsce. Fundacja prowadzi działalność propagatorską
i informacyjną w zakresie służącym realizacji jej celów strukturalnych. Współpracuje
z instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi, a także
osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i poza jego granicami.
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna
posiadająca status organizacji pożytku publicznego , na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób oraz Zarząd liczący czterech
członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest
ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie
Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje
minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od
nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb